Projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Ciąg dalszy "Z życia projektu"

„OPTYMISTYCZNIE W PRZYSZŁOŚĆ”

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowicach informuje, że zakończyła się realizacja projektu „Optymistycznie w przyszłość” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem ogólnym projektu było ograniczenie zjawiska długotrwałego bezrobocia i jego przyczyn – poprzez oferowanie kobietom bezrobotnym aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu oraz działań na rzecz poprawy zdolności do zatrudnienia.

Projekt swoim zasięgiem obejmował 10 kobiet w wieku aktywności zawodowej, pozostających bez zatrudnienia, korzystających z pomocy społecznej. Osoby te zostały objęte szkoleniem zawodowym w zakresie: Nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, gdzie nabyły niezbędną wiedzę i umiejętności związane z pracą sprzedawcy obsługującego kasy fiskalne. Wszystkie uczestniczki szkolenia chętnie brały udział w realizowanych zajęciach oraz pozytywnie oceniały sposób ich przeprowadzenia.

Szkolenia przeprowadziła firma, która wygrała przetarg – Centrum Edukacji, Diagnozy i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej „PROGRES” z Koluszek.

15 czerwca 2010 roku odbyło się spotkanie integracyjne dla uczestniczek projektu, kadry projektu oraz zaproszonych gości.

Zdjęcie nr 1. Uczestniczki projektu i pracownicy GOPS

Na spotkaniu tym zostały wręczone materiały promocyjne dla wszystkich uczestników projektu. Pakiety zawierały długopis, notatnik oraz ekologiczne teczki materiałowe, zawierające logo EFS i UE

Zdjęcie nr 2. Wręczenie materiałów promocyjnych

Szkolenia odbywały się w budynku Publicznego Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Strzelcach Małych

Zdjęcie nr 3. Budynek PZSG w Strzelcach Małych

W trakcie zajęć uczestniczki miały zapewnione obiady, które były serwowane w barze „Strzelec”, znajdującym się przy budynku szkoły

Zdjęcie nr 4. Bar „Strzelec”.

Zdjęcie nr 5. Obiad.

Od 22 czerwca 2010 roku rozpoczęły się zajęcia, które zawierały: indywidualne rozmowy motywacyjno – wspierające, trening umiejętności społecznych, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, gospodarowanie czasem i budżetem domowym oraz szkolenie z zakresu „Nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej”.

W ramach usług wspierających były zorganizowane zajęcia z wizażu dla uczestniczek projektu.

Zdjęcie nr 6. Lekcja wizażu

Zdjęcie nr 7. Lekcja wizażu

Zajęcia z wizażu były prowadzone przez technika usług kosmetycznych Panią Annę Nowak.

 Przed rozpoczęciem szkolenia zawodowego, każda z uczestniczek miała przeprowadzone badania w celu wyrobienia książeczek sanitarno – epidemiologicznych.

Szkolenie „Nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” odbyło się we wrześniu i październiku 2010 roku

Zdjęcie nr 8. Nauka obsługi kasy fiskalnej

Zdjęcie nr 9. Nauka obsługi kasy fiskalnej

Zajęcia z obsługi kasy fiskalnej prowadzone były w formie wykładowo warsztatowej. W tym bloku zajęciowym uczestniczki nabyły podstawowe wiadomości z zakresu BHP i Prawa Pracy, obsługi kas fiskalnych i metkownic oraz umiejętności profesjonalnego sprzedawcy

Zdjęcie nr 10. Nauka obsługi kasy fiskalnej

Wszystkie uczestniczki projektu zdały egzamin końcowy z oceną bardzo dobrą.

 W listopadzie 2010 roku odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli: Wójt Gminy Masłowice – Bogusław Gontkowski, kadra projektu, uczestniczki projektu oraz przedstawiciele firmy „PROGRES”. Na spotkaniu tym zostały wręczone dyplomy ukończenia kursu

Zdjęcie nr 11. Rozdanie dyplomów

Zdjęcie nr 12. Rozdanie dyplomów

Zdjęcie nr 13. Rozdanie dyplomów

W grudniu odbyło się ostatnie spotkanie kadry i uczestniczek projektu, na którym dokonano podsumowania całego projektu.

Dwie panie, które brały udział w szkoleniu „Nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” podjęły pracę – jedna z nich w zawodzie sprzedawcy. Pozostałe uczestniczki złożyły dokumenty o pracę w różnych firmach i sklepach.

Celem projektu „Optymistycznie w przyszłość” było ograniczenie zjawiska długotrwałego bezrobocia i cel ten został osiągnięty. Cieszymy się, że realizacja projektu przyniosła pozytywne skutki, dała możliwość dokształcenia się, podniesienia i uzupełnienia kwalifikacji kobietom pozostającym bez pracy, dała wiarę we własne siły.

 Projekt „Optymistycznie w przyszłość” realizowany był w okresie od 1 marca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

« powrót